ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಗಿಡ/ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲು 104 ಅಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ,04 ಅಂಶಗಳು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮತ್ತು 100 ಅಂಶಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಸಿಗುವ ಅಂಶಗಳು :ಇಂಗಾಲ/Carbon(44%), ಆಮ್ಲಜನಕ/Oxygen (44%), ಸಾರಾಜನಕ/Nitrogen (2 ರಿಂದ 4%) ಮತ್ತು ಜಲಜನಕ/Hydrogen…

ಈ ನೆಲದ ಬದುಕು

ಈ ನೆಲದ ಬದುಕು – ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕೃಷಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಲೇಖಕರು : ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ : ಧಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ **** ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ, ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ…

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.

0